Budowa chodnika w miejscowości Nowa Wieś zd

W dniu 7 lipca 2014 roku Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich, w obecności Radnego Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Krzysztofa Waldemara Sadowskiego oraz Sołtysa Nowej Wsi Stanisława Witowskiego, podpisał umowę z firmą „ALE" Sp. z o.o. Sp. kom. z siedzibą w Pisarzowicach gminy Lubań, reprezentowaną przez Prezesa Zenona Kusiak.
Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn. "Budowa chodnika w miejscowości Nowa Wieś w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357".
Łączna wartość zadania wyniesie 470 240,83 zł, w tym koszt robót budowlanych 412 152,83 zł.
W roku 2013 Województwo Dolnośląskie wytypowało do realizacji wniosek Gminy Nowogrodziec złożony w ramach „Dolnośląskiego programu przebudowy i remontu dróg wojewódzkich" na zadanie pn. „Budowa chodnika w miejscowości Nowa Wieś w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357". Z uwagi na powyższe w dniu 26 czerwca 2013 roku pomiędzy Gminą Nowogrodziec a Województwem Dolnośląskim zostało zawarte porozumienie o realizacji zadania w zakresie wykonania dokumentacji technicznej oraz realizacji robót budowlanych. W ramach porozumienia Gmina Nowogrodziec zadeklarowała pomoc w postaci sfinansowania 50% nakładów oraz zastępstwa inwestorskiego podczas pełnej realizacji zadania.
Czas opracowywania dokumentacji znacznie się wydłużył, między innymi ze względu na okres oczekiwania w pozyskaniu materiałów z zasobów geodezyjnych oraz przedłużające się procedury. Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich dołożył wszelkich starań, by pokonać trudności powstałe w trakcie realizacji powyższego zadania, gdyż priorytetem Gminy Nowogrodziec jest bezpieczeństwo Mieszkańców gminy, przede wszystkim dzieci. Nie zważając na powstałe komplikacje, w trosce o dobro i bezpieczeństwo Uczniów, chodnik zostanie oddany do użytku publicznego już pod koniec września bieżącego roku. Wykonanie projektu przyczyni się w znacznym stopniu do poprawy komfortu życia Mieszkańców miejscowości Nowa Wieś.