W gminie Nowogrodziec na 1000 mieszkańców pracuje 235osób . 39,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 60,4% mężczyźni.

Bezrobocie rejestrowane w gminie Nowogrodziec wynosiło w 2019 roku 3,9% (5,5% wśród kobiet i 2,5% wśród mężczyzn).

W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Nowogrodziec wynosiło 4 214,66 PLN, co odpowiada 87.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Nowogrodziec 1 363 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 642 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy.

17,4% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Nowogrodziec pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 41,7% w przemyśle i budownictwie, a 18,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).