Urząd Miejski w Nowogrodźcu uprzejmie zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie „Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa”. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów przy współpracy z Samorządami Województw. Patronat medialny objął miesięcznik „Gazeta Sołecka”.

Ideą konkursu jest aktywizacja społeczności wiejskich na rzecz podejmowania inicjatyw, które służą wzmocnieniu wspólnoty mieszkańców oraz korzystnie wpływają na warunki życia na wsi. Celem konkursowej promocji  oraz prezentacji nagrodzonych i wyróżniających się zgłoszeń będzie m.in.:

– upowszechnienie wiedzy oraz informacji w zakresie realizacji projektów służących aktywizacji lokalnej społeczności, sfinansowanych w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego,

– krzewienie dobrych praktyk, wymiana doświadczeń, prezentacja wsi jako miejsca do życia i rozwoju społeczno-zawodowego,

– popularyzowanie w środowiskach wiejskich informacji i  wiedzy w zakresie możliwości, jakie stworzyło wejście w życie ustawy o funduszu sołeckim.

Ogólnopolski konkurs „FUNDUSZ SOŁECKI – NAJLEPSZA INICJATYWA” skierowany jest do wszystkich sołectw, które na przestrzeni lat 2010–2017 zrealizowały projekty finansowane ze środków, wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny. Ważne jest jednak, aby pieniądze przekazane z  funduszu sołeckiego oraz suma środków stanowiących wkład własny sołectwa nie były mniejsze mniejszy niż 50 % wartości zgłoszonego przedsięwzięcia.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest prawidłowe i terminowe złożenie bądź przesłanie formularza zgłoszeniowego, zawierającego opis projektu wraz z wymaganymi załącznikami do siedziby Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin.  Pełna treść regulaminu konkursu wraz z niezbędnymi załącznikami dostępna jest na stronie internetowej: www.kss.org.pl 

Termin nadsyłania zgłoszeń na konkurs upływa 10 stycznia 2018 roku  – decyduje data wpływu do biura Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.

Oceny zgłoszonych projektów będzie dokonywać komisja konkursowa składająca się z zespołu ekspertów reprezentujących Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów przy współpracy z przedstawicielami Samorządów Województw, które podjęły współpracę przy realizacji konkursu.

Dla sołectw, które zdobędą trzy najwyższe miejsca w konkursie ogólnopolskim przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe. Będą one współfinansowane ze środków otrzymanych od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach realizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Programu pod nazwą „Wspieranie Organizacji Pozarządowych 2017”.

Przewidziano również nagrody i dyplomy dla zdobywców ewentualnych wyróżnień oraz dyplomy i upominki pamiątkowe dla pozostałych laureatów edycji ogólnopolskiej.

Ocena zgłoszeń konkursowych zostanie zakończona w lutym 2018 roku, natomiast uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród dla laureatów edycji ogólnopolskiej nastąpi 9 marca 2018 roku w Nadarzynie podczas okolicznościowej konferencji towarzyszącej krajowym obchodom Dnia Sołtysa.

Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów:

Azbest nc

Ogłoszenie o możliwości przystąpienia do Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu

Gminy i Miasta Nowogrodziec w roku 2018

 

Informuję, że Gmina Nowogrodziec zamierza ubiegać się w 2018 roku o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Nowogrodziec”.

W przypadku uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW we Wrocławiu Gmina Nowogrodziec przystąpi do realizacji ww. zadania, w ramach którego pokryte zostanie do 100 % kosztów związanych z usunięciem wyrobów zwierających azbest występujących na terenie gminy.

W związku  z powyższym proszę zainteresowanych Mieszkańców Gminy i Miasta Nowogrodziec o składanie Deklaracji uczestnictwa w zadaniu pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Nowogrodziec” (deklaracja w załączeniu), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lutego 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec, pokój nr 3 (parter), która wstępnie będzie kwalifikowała Państwa nieruchomość do usunięcia azbestu.

Deklaracje złożone po terminie nie będą rozpatrywane ! 

Warunkiem zakwalifikowania do realizacji ww. zadania jest fakt ujęcia nieruchomości, dla której składana jest deklaracja w ,,Inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Nowogrodziec”.

UWAGA

W ramach zadania związanego z usuwaniem azbestu nie będą finansowane koszty zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego. Powyższe koszty właściciel nieruchomości musi pokryć we własnym zakresie.

 

 >>>DEKLARACJA uczestnictwa w zadaniu pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Nowogrodziec”<<<

 

 

 

 

Z dwunastu najchętniej oglądanych programów TV Łużyce - trzy programy dotyczą Gminy Nowogrodziec.

Program "Odkrycia archeologiczne", w którym opowiadano o niezwykłych odkryciach podczas prac związanych z rewitalizacją płyty rynku w Nowogrodźcu, odtwarzany był kilkanaście tysięcy razy, wysuwając się zdecydowanie na pozycję lidera !

Zapraszamy Panstwa do oglądania programu "Magazyn roczny – Podsumowanie roku 2017 w TV Łużyce", w którym pokazane są materiały, które spotkały się z największym zainteresowaniem, newsy, które były odtwarzane na stronie  internetowej TV Łużyce oraz na Facebooku najwięcej razy.

News numer 1, najchętniej oglądany przez Państwa materiał roku, to news o listopadowych odkryciach archeologicznych w Nowogrodźcu.  Zapraszamy zatem raz jeszcze: >>Odkrycia archeologiczne<<

>>Magazyn roczny – Podsumowanie roku 2017 w TV Łużyce<<

>>Zapraszamy Państwa do obejrzenia programu TV Łużyce pt. Boisko będzie za pół roku<<

Kilka dni przed końcem minionego roku Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich podpisał umowę na realizację inwestycji pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czernej”. Wykonawcą zadania jest firma ALE Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Pisarzowicach. Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę 369 741,38 zł brutto.

29 grudnia 2017 roku został przekazany Wykonawcy plac budowy. W ramach inwestycji powstanie wielofunkcyjne boisko sportowe o wymiarach 18,1 m x 30,1 m z nawierzchnią poliuretanowo-gumową typu 2S. Boisko chronione będzie ogrodzeniem panelowym o wysokości 4 m, w ogrodzeniu zamontowane zostaną dwie furtki oraz brama wjazdowa. Za bramkami znajdować się będą piłkochwyty o wys. 6 m. Utworzony zostanie ciąg komunikacyjny z kostki betonowej, jak również zostaną zbudowane schody terenowe.

Boisko wyposażone będzie w dwa zestawy do koszykówki, dwa zestawy bramek do piłki ręcznej/nożnej oraz zestaw wielofunkcyjny (siatkówka, tenis, badminton). Ponadto zamontowane zostaną urządzenia małej architektury oraz trybuny zewnętrzne. Przewidziano również oświetlenie boiska.

Boisko zlokalizowane będzie w okolicy Szkoły Podstawowej im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej. Nowe boisko będzie służyc nie tylko zajęciom szkolnym, lecz będzie obiektem ogólnodostępnym dla wszystkich Mieszkańców.

Wyrażamy nadzieję, że nowy obiekt sportowy na terenie naszej gminy przyczyni się do poprawy jakości życia oraz wzrostu aktywności lokalnej społeczności i będzie w pełni wykorzystywany do spędzania czasu wolnego.

Wszelkie prace związane z budową boiska powinny zostać zakończone do dnia 10 czerwca 2018 roku.