zdalna szkoła410

W dniu 23 kwietnia 2020 roku Robert Relich - burmistrz Nowogrodźca zawarł umowę o powierzenie grantu nr 966/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Od środy 3 czerwca do 1 sierpnia 2020 r. młodzi rolnicy będą mogli składać w ARiMR wnioski

 

 

Informujemy, że w dniu 27 maja 2020 r. o godz. 9:30

w sali konferencyjnej Domu Kultury „PROMYK”

w Nowogrodźcu ul. Rynek 20

odbędzie się XXIII Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

*****************************************************************************************************

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXI i XXII sesji Rady Miejskiej.
4.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
5.Informacja Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym wraz z realizacją uchwał podjętych przez Radę Miejską.
6.Interpelacje i zapytania radnych.
7.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

 • w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości (dz. nr 414 o pow. 0,0138 ha poł. w Nowogrodźcu obr. 1);
 • w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości (dz. nr 319/4 o pow. 0,0113 ha, poł. w Nowogrodźcu obr. 3);
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (dz. nr 251/61 o pow. 0,003 ha poł. w Nowogrodźcu obr. 3);
 • w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy najmu na okres powyżej 3 lat;
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (dz. nr 203 o pow. 1,16 ha poł. w obr. Gierałtów);
 • w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości (dz. nr 349 o pow. 0,2281 ha poł. w obr. Nowogrodziec 2);
 • w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości (dz. nr 1552 o pow. 0,48 ha poł. w obr. Gościszów);
 • w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (dz. nr 582/1 poł. w obr. Zebrzydowa);
 • w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym;
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu za 2019 rok;
 • w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2020 rok.

8.Wolne wnioski i informacje – sprawy różne.
9.Zakończenie obrad.

 

Transmisję z obrad Rady Miejskiej można obejrzeć >>>tutaj<<<

 

KRUS NOWY410

Szanowni Państwo, przekazujemy komunikat Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.