Mikołaj 2019

Święty Mikołaj odwiedza dzisiaj Nowogrodziec!

Ważne Info dla rolników
Rolniku, pamiętaj o bezpiecznym pozyskiwaniu drewna!

droga zd
 
Dnia 25 listopada 2019 roku zakończyła się pomyślnie przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowogrodziec – Milików.
Inwestycja obejmowała przebudowę drogi o długości 714 mb oraz szerokości 3 m. Droga posiada charakter drogi transportu rolnego, stanowiącej połączenie gospodarstw rolnych, jak również siedlisk rolników i innych mieszkańców wsi.
Przebudowa drogi polegała na wykonaniu dwuwarstwowej nawierzchni asfaltowej na całej długości wraz ze zjazdami drogowymi oraz oznakowaniem drogowym pionowym.
Odwodnienie drogi zostało zapewnione poprzez wyprofilowanie spadków poprzecznych jezdni.
 
Całkowity koszt zadania wyniósł ok. 260 000 złotych, który został zaplanowany w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec.
Na realizację inwestycji pozyskano dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach finansowania ochrony rekultywacji i poprawy gruntów rolnych w wysokości 149 940,00 zł.
Przebudowę drogi realizowano przede wszystkim z myślą o poprawie bezpieczeństwa mieszkańców oraz podniesieniu znacząco funkcjonalności drogi.
Tak wyglądała droga przed remontem:

droga

a tak wygląda po remocie...

droga nowa

fundusz sołecki Gmina Nowogrodziec zd

Szanowni Mieszkańcy!

Przedstawiam zestawienie wydatków budżetowych zaplanowanych do realizacji w 2020 roku. Jest to inicjatywa Sołtysów, Rad Sołeckich i Mieszkańców, którzy uczestniczyli w zebraniach wiejskich w naszej gminie.
Kilkadziesiąt zadań o różnym charakterze ma odpowiadać na rzeczywiste potrzeby społeczności. Celowość, rodzaj i sposób realizacji zadań funduszu sołeckiego jest odzwierciedleniem różnych form aktywności samorządu sołeckiego.
Fundusz sołecki jest mini budżetem każdego sołectwa w gminie, o którym warto wiedzieć więcej, gdyż nie zawsze Mieszkańcy mogą z uwagi na liczne obowiązki współdecydować o realizacji celów, które fundusz ma wspierać.

                                                                                                                                                   Z samorządowym pozdrowieniem
                                                                                                                                                                                                  Robert Relich
                                                                                                                                                                                        Burmistrz Nowogrodźca

fundusz solecki 20201 1

fundusz solecki 20201 2

fundusz solecki 20201 3

fundusz solecki 20201 4

fundusz solecki 20201 5

Szanowni Mieszkańcy Gminy i Miasta Nowogrodziec!

       Dnia 03 grudnia 2019 r. przedłożyłem Radzie Miejskiej w Nowogrodźcu projekt budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2020 rok. Plan finansowy jest jednym z najważniejszych dokumentów stanowiących o kierunkach rozwoju i działalności Gminy w poszczególnych działach i zadaniach samorządu lokalnego. Priorytetem jest zagwarantowanie ciągłości funkcjonowania jednostek budżetowych, współpraca z jednostkami finansowanymi z budżetu i realizacja zadań własnych i zleconych. Inwestycje to zadania kontynuowane przy znaczącym udziale środków z Unii Europejskiej.
      Zachęcam do zapoznania się z planem finansowym Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2020 rok.

>>>>>Projekt budżetu na rok 2020<<<<<<

                                                                                                                                    Z poważaniem
                                                                                                                                                           Robert Relich
                                                                                                                                                  Burmistrz Nowogrodźca