Po wielu miesiącach prac rewitalizacyjnych nowogrodzieckiego Rynku, 22 maja 2019 roku nastąpiło uroczyste oddanie inwestycji dotyczącej rewitalizacji płyty ul. Rynek i ul. Kościuszki w Nowogrodźcu. Uroczystość gminną rozpoczęto odegraniem hejnału Nowogrodźca, który jest już stałym elementem wielu wydarzeń i pięknie rozbrzmiewa podczas naszych gminnych uroczystości. Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich wyraził nadzieję, że ten odnowiony, piękny Rynek stanie się dla wszystkich miejscem odpoczynku, spotkań, miejscem, w którym mieszkańcy będą chętnie spędzać czas całymi rodzinami wzmacniając poczucie społeczności i dbając o kultywowanie lokalnych tradycji i historii. W obecności zaproszonych gości, mieszkańców Gminy i Miasta Nowogrodziec Burmistrz Robert Relich serdecznie podziękował wszystkim zaangażowanym w przebieg i realizację tak ważnej dla naszej gminy inwestycji. Występ zespołu Pieśni i Tańca Nowogrodziec umilał czas licznie zgromadzonym mieszkańcom gminy. Uroczystość została zakończona koncertem Nowogrodzieckiej Orkiestry Dętej. 

Na wstępie należy podkreślić, że do dziś podnoszą głosy Radni opozycyjni wobec działań Burmistrza Nowogrodźca, twierdząc, że rewitalizacja centrum miasta była niepotrzebna i nie jest priorytetem.

Prace konserwatorskie i budowlane zostały zaprojektowane przez firmę PALMETT Markowe Ogrody s.c. z Warszawy. Prace obejmowały kompleksową wymianę nawierzchni dróg i chodników w obrębie ul. Rynek, Kościuszki oraz zapleczy budynków ul. Rynek 8-11 i Rynek 13-19. W powiązaniu z pracami konserwatorskimi zostały wykonane niezbędne prace w zakresie uporządkowania systemu kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Na nowogrodzieckim rynku pojawiły się nowe elementy małej architektury o zabytkowym charakterze.

Ponadto zmianie uległa organizacja ruchu. Rozwój handlowo – usługowo - rekreacyjnej funkcji centrum miasta wpłynął na decyzję o otwarciu ul. Kościuszki z wjazdem od strony drogi wojewódzkiej.

Obszarem inwestycji objęto rejon ulic Rynek i Kościuszki. Przebudowane zostały nawierzchnie drogowe, chodniki, place, zaplecza budynków mieszkalnych, powstały parkingi oraz miejsca postojowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wykonano prace związane z przebudową instalacji deszczowej i urządzeń elektrycznych. Ponadto przebudowane zostały zjazdy i skrzyżowania dróg wojewódzkich.

Realizacja inwestycji została poprzedzona opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji, w ramach którego odbyły się spotkania warsztatowe z mieszkańcami, wspólnotami mieszkaniowymi oraz stowarzyszeniami. Przeprowadzone konsultacje społeczne miały na celu uwzględnienie oczekiwań i potrzeb Mieszkańców. 

Zapraszamy Państwa do obejrzenia relacji fotograficznej
Projekt pn. ,,Rewitalizacja płyty ul. Rynek i ul. Kościuszki w Nowogrodźcu ” jest dofinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa
 

Zapraszamy serdecznie w dniach 30 i 31 maja 2019r. na Gminny Dzień Dziecka!

Na podstawie art. 160 oraz 162 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Informujemy, że w dniu w dniu 29 maja 2019 r.  o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Domu Kultury „PROMYK” w Nowogrodźcu, ul. Rynek 20, odbędzie się X Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym wraz z realizacją uchwał podjętych przez Radę Miejską.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
 1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gościszów;
 2. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 557 w obrębie Nowogrodziec 1;
 3. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowogrodźca;
 4. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Milików;
 5. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania w rejonie ulicy Nowogrodzkiej;
 6. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości;
 7. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy;
 8. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu;
 9. regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec;
 10. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Nowogrodziec;
 11.  w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowogrodziec;
 12. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowogrodziec na lata 2019 – 2023;
 13. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolu i w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowogrodziec oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami  obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze;
 14. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania;
 15. w sprawie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego;
 16. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nowogrodźca;
 17. w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowania zmian w Statucie Gminy i Miasta Nowogrodziec;
 18. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu za 2018 rok;
 19. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2019 rok;
 20. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec.
 1. Informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Nowogrodziec.
 2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowogrodziec za 2018 rok.
 3. Sprawozdanie z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu za 2018 rok.
 4. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2018 rok.
 5. Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 rok.
 6. Wolne wnioski i informacje – sprawy różne.
 7. Zakończenie obrad.

Transmisję z obrad Rady Miejskiej będzie można oglądać tutaj >>>transmisja z obrad<<<