Informujemy, że w dniu 18 czerwca 2020 r. o godz. 9:30

w sali konferencyjnej Domu Kultury „PROMYK”

w Nowogrodźcu ul. Rynek 20

odbędzie się XXIV Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

*****************************************************************************************************

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
Informacja Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym wraz z realizacją uchwał podjętych przez Radę Miejską.
Interpelacje i zapytania radnych.
Rozpatrzenie raportu o stanie gminy:

a)prezentacja raportu;

b) debata nad raportem o stanie gminy:

wystąpienia mieszkańców,
stanowiska Klubów Radnych,
indywidualne wystąpienia radnych,

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Nowogrodźca.

Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2019 rok:

a) przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu;

b) przedstawienie opinii z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Nowogrodźca;

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej:

o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2019 rok,
o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nowogrodźca;

d) dyskusja;

e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowogrodziec za 2019 rok,

f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nowogrodźca.

Wolne wnioski i informacje – sprawy różne.
Zakończenie obrad.

 

transmisja z obrad będzie dostępna >>tutaj<<

PSZOK zd

Szanowni Mieszkańcy !

Informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Strzeleckiej 24  w Nowogrodźcu będzie czynny w następujące dni tygodnia:

Komunikat Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
dot. przedstawienia przez Burmistrza Nowogrodźca raportu o stanie gminy
i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem

dzień dziecka410

Z okazji Dnia Dziecka wszystkim dzieciom tym małym i tym trochę większym życzę spełnienia najskrytszych marzeń, samych radosnych i słonecznych dni pełnych dziecięcej  i beztroskiej zabawy.

skrzydlaty410

Z okazji Dnia Dziecka serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci w dniach 1-2 czerwca na spektakl teatralny pt. "Skrzydlaty Odlot".