Szanowni Mieszkańcy Gminy i Miasta Nowogrodziec!

Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich przekazuje istotne informacje dla Beneficjentów składających wnioski do Programu „Czyste Powietrze”.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynku jednorodzinnym maksymalnie dwóch lokali mieszkaniowych z wyodrębnionymi księgami wieczystymi.

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, takie jak:

 1.   węzeł cieplny,
 2.   pompa ciepła,
 3.   kocioł gazowy kondensacyjny,
 4.   kocioł olejowy kondensacyjny,
 5.   ogrzewanie elektryczne,
 6.   kocioł na paliwo stałe (węgiel, biomasa),
 7.   wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepła, jak i przeprowadzenie niezbędnych prac termo-modernizacyjnych budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.

W zależności od miesięcznego dochodu na osobę zamieszkującą w gospodarstwie domowym beneficjenci programu otrzymają dofinansowanie na pokrycie nawet do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Osoby, chcące skorzystać z pomocy muszą pamiętać, że koszty przedsięwzięcia nie mogą zostać poniesione przed dniem złożenia wersji papierowej wniosku o dofinansowanie z wyłączeniem dokumentacji projektowej i audytu energetycznego, które mogą być wykonane wcześniej.

Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł.

Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.

Program przewiduje dofinansowania:

 1. W formie dotacji na:
 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe),
 • montaż lub modernizację instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • docieplenie przegród budynku,
 • wymianę stolarki zewnętrznej,
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
 1. W formie pożyczki na:
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej).

Terminy:

 • Realizacja programu: lata 2018-2029 r.
 • Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.
 • Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.

Przed wypełnianiem wniosku należy posiadać informacje o:

 • Planowanych kosztach całkowitych wg kosztorysu ofertowego
 • Uzyskanych dochodach (do 30.04.2020 r- obowiązuje dochód za 2018 rok).

Aby wysłać wniosek należy:

 1. wejść na stronę WFOSiGW we Wrocławiu,
 2. otworzyć zakładkę pn: portal.wfosigw.wroclaw.pl,
 3. zarejestrować konto,
 4. zalogować się podając e-mail i utworzone hasło,
 5. zapoznać się z warunkami programu,
 6. pobrać i uzupełnić wniosek,
 7. zapisać wniosek na komputerze (ew. zgrać na nośnik typu pendrive i dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu w celu sprawdzenia),
 8. wysłać poprawnie sporządzony wniosek w wersji elektronicznej PDF (bez załączników) do WFOŚiGW,
 1. wydrukować, podpisać, dołączyć wymagane załączniki i złożyć w Urzędzie Miejskim  w Nowogrodźcu.

Poprawnie uzupełniony i podpisany wniosek zostanie wysłany do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Jeleniej Górze.

Realizację przedsięwzięcia można rozpocząć wówczas, gdy wersja papierowa wniosku zostanie dostarczona do WFOŚiGW w Jeleniej Górze.

            OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz   Nowogrodźca
 ogłasza III przetarg ustny nieograniczony 

na  sprzedaż lokalu użytkowego nr 3 o pow. 26,10 m², w budynku przy ul. Lubańskiej 2 w Nowogrodźcu, wraz z 1317/10000  udziałem w gruncie w działce nr 251/44 o pow. 0,0121 ha, w obrębie 3 Nowogrodźca:

 1. Nieruchomość bez obciążeń. Księga Wieczysta JG1B/00036764/4.
 1. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze o symbolu 02 U/M śródmiejskie tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej  w obrębie murów obronnych Starego Miasta. Strefa A ochrony konserwatorskiej.
 1. Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi 25000,00 zł z tego: wartość lokalu 24.308,00 zł - wartość 1317/10000 udziału w gruncie 692,00 zł.
 1. Forma zbycia nieruchomości: lokal wraz z udziałem w gruncie zostanie sprzedanyw przetargu ustnym nieograniczonym.
 1. Przetarg odbędzie się dnia 26.03.2020r. o godz. 9.00 w siedzibie urzędu przy ul. Rynek 1 w Nowogrodźcu (parter – sala posiedzeń).
 1. Wadium w kwocie 2500,00 zł należy wpłacić na konto 02 1090 1939 0000 0005 1604 5112, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie do dnia 23.03.2020r. Wadium nabywcy zostanie zaliczone na poczet zapłaty za  nabywaną nieruchomość, a w przypadku  uchylania się od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.
 1. Cena uzyskana w przetargu płatna jednorazowo przed zawarciem umowy. 
 1. Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.
 1. Lokal można oglądać w dni robocze, w godz. od 10.00 do 14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 75 738 06 95.
 1. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w  Nowogrodźcu, pokój nr 5 lub telefonicznie pod numerem 75 738 06 76.

Na zbycie nieruchomości w dniach 12.11.2019r. i 21.01.2020r. zostały przeprowadzone odpowiednio I i II przetarg ustny nieograniczony, zakończone wynikiem negatywnym.

Szanowni Państwo!

Publikujemy prośbę społeczności szkolnej z Gierałtowa, która wzięła udział w konkursie organizowanym przez Ésprit 2x3:

Pomóż nam zwyciężyć!
Pomóż nam zdobyć zestaw interaktywny! Prosimy o głosowanie i zachęcenie do głosowania swoich znajomych na pracę Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie. 

Zadanie konkursowe polegało na stworzeniu lekcji w programie Esprit na tablicę interaktywną. 
Praca Pani Marceliny Król ze Szkoły Podstawowej w Gierałtowie przeszła do finału. 
Trzy prace, które zdobędą najwięcej punktów, wygrają dla szkoły tablicę interaktywną. Głosowanie trwa do 28 lutego 2020 roku (piątek).
Poniżej link do strony:

https://esprit.2x3.pl/shedule/ 

Głosujemy na pracę Liczenie pieniędzy - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gierałtowie.

Instrukcja - jak głosować?

 1. Rejestrujemy się na stronie esprit.2x3.pl/rejestracja/, otrzymujemy maila z aktywacją konto (mail może pojawić się w spamie)
 2. Przy rejestracji w nazwie szkoły prosimy podać: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gierałtowie
 3. Klikamy AKTYWUJ
 4. Logujemy się na stronie
 5. Na stronie głównej https://esprit.2x3.pl/ wyświetli się KONKURS - zaczynamy głosowanie, klikamy dowiedz się więcej
 1. Przesuwamy stronę w dół i widzimy listę prac na jakie możemy zagłosować

Oddajemy swój głos na pracę Liczenie pieniędzy - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gierałtowie

Dziękujemy za oddane głosy!

GUS statystyczne badania zd

Szanowni Państwo!

Jak co roku, Główny Urząd Statystyczny i Urzędy Statystyczne podległe Prezesowi GUS, przeprowadzają w całym kraju statystyczne badania ankietowe, których głównym celem jest dostarczenie danych, porównywalnych dla wszystkich krajów Unii Europejskiej ze względu na stosowaną metodologię, dotyczących wielu dziedzin, w tym warunków życia ludności.

Główny Urząd Statystyczny przedstawia badania, które będą realizowane w 2020 roku na terenie województwa dolnośląskiego, w wylosowanych gospodarstwach domowych. 

Więcej informacji na temat badań ankietowych, w tym możliwości potwierdzenia tożsamości ankietera na terenie województwa dolnośląskiego, znajdą Państwo na stronie internetowej GUS pod adresem:

Badania ankietowe 2020

 Plakat badania ankietowe 2020

Terminarz  badań 2020

Terminarz badań 2020

Od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 roku rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego.

O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020, może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha. Wnioskodawca powinien zarabiać na produkcji zwierzęcej lub roślinnej, o czym ma świadczyć przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odnotowany w okresie 12 miesięcy wstecz od momentu złożenia wniosku. Konieczna jest także obecność w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Co istotne, przyznanie pomocy nie jest uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Nie trzeba również wykazywać wzrostu wartości dodanej brutto.

Wsparciem z ARiMR mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji: ulepszające już istniejące instalacje nawadniające; powiększające obszar nawadniania; jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje.

Ubiegając się o dotację na nawadnianie należy: w przypadku ulepszenia istniejących instalacji – doprowadzić do oszczędności wody na poziomie co najmniej 10 proc.; w przypadku powiększenia obszaru nawadniania – wykazać brak znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko; w przypadku inwestycji wpływających na jednolite części wód powierzchniowych lub podziemnych, których stan ze względu na ilość wody został w planie gospodarowania wodami w dorzeczu określony jako mniej niż dobry – wykazać faktyczną (efektywną) oszczędność wody. Stąd też każda z inwestycji w nawadnianie musi mieć zainstalowane urządzenie do pomiaru zużycia wody.

Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł. Obowiązuje brak podziału inwestycji na etapy – złożenie wniosku o płatność końcową powinno nastąpić przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do 30 czerwca 2023 roku.

Rolnicy mogą sfinansować z tego programu m.in. budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR, można je także składać za pośrednictwem biur powiatowych.