czytelnictwo410

W dniu 15 lipca 2020 roku została zawarta umowa pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Nowogrodziec, dotycząca  udzielenia wsparcia finansowego w formie dotacji na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Gmina Nowogrodziec już po raz trzeci została beneficjentem programu. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest programem wieloletnim, uchwalonym przez Radę Ministrów na lata 2016-2020, którego celem jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Realizacja tego celu odbywa się poprzez m.in. wsparcie finansowe bibliotek szkolnych w uzupełnieniu zbiorów i poszerzeniu oferty o nowości wydawnicze.

Gmina Nowogrodziec uzyskała w 2020 roku dotację w kwocie 4 000,00 zł, wkład własny na realizację programu wynosi 1 000,00 zł. Koszt całkowity to 5 000,00 zł.

Tegoroczną jednostką oświatową, która otrzymała wsparcie finansowe w ramach programu jest Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach.

Realizacja programu jest szansą nie tylko na wzbogacenie biblioteki szkolnej w nowe pozycje książkowe ale również na podjęcie działań mających na celu promocję czytelnictwa.