Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

Informujemy, że w dniu 5 sierpnia  2020 r.  o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Domu Kultury „PROMYK”

w Nowogrodźcu ul. Rynek 20,  odbędzie się XXVI Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

Przyjęcie wniosków do porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z XXIV i XXV sesji Rady Miejskiej.

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.

Informacja Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym wraz z realizacją uchwał podjętych przez Radę Miejską.

Interpelacje i zapytania radnych.

Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

  1. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy;
  2. w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości;
  3. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców dotyczącej budowy drogi asfaltowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem;
  4. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czerna;
  5. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gościszów;
  6. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Przyborsk” w obrębie Gierałtów;
  7. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie złoża „Wykroty”;
  8. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Nowogrodziec na rok szkolny 2020/2021;
  9. w sprawie uchylenia uchwały nr XXVI/217/04 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu na koszt gminy i określenia zwrotu poniesionych wydatków;
  10. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2020 rok.

Wolne wnioski i informacje – sprawy różne.

Zakończenie obrad.

 

transmisja z obrad będzie dostępna >>tutaj<<