Burmistrz Nowogrodźca

ogłasza konkurs

na kandydata na stanowisko

Dyrektora Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu

ul. Kolejowa 46 59-730 Nowogrodziec

           Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, § 2 i § 6 oraz w § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017r., poz.1597).

Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017r., poz. 1587), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły,

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
– stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
– stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby
niebędącej nauczycielem,

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
– imię (imiona) i nazwisko,
– datę i miejsce urodzenia,
– obywatelstwo,
– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o których mowa w punkcie 2, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentach potwierdzających okres zatrudnienia,

 5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim (Dz.U. z 2011r., poz. 224 i 455, z 2015r., poz. 1132 oraz z 2017r., poz. 60) w przypadku cudzoziemca,

7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego wraz z jego uzasadnieniem – w przypadku nauczyciela,

9) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

10) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

11) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

12) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1311 i 2110),

13) w przypadku kandydata urodzonego przed 01 sierpnia 1972 roku - oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2019r., poz. 430 ze zm.), (z uwzględnieniem daty i miejsca złożenia oświadczenia lustracyjnego, a w przypadku o którym mowa w art. 7 ust 3 i ust. 3a dodatkowo datę i miejsce złożenia informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego),

14) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017r., poz. 1189) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016r., poz. 1842 ze zm.),

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

16) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą porządkową, o której mowa w art. 108 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy,

17) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r., poz. 1000 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.U.E., L rok 2016 nr 119 poz. 1 ze zm.)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu przez następujące podmioty:
1) Urząd Miejski w Nowogrodźcu z siedzibą ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Nowogrodźcu, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@nowogrodziec.pl .
2) Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu z siedzibą ul. Adama Asnyka 53/1, 59-730 Nowogrodziec.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Obsługi Szkół w Nowogrodźcu, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - januszwyspianski@abi24.eu .

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Zakładu Obsługi Szkół w Nowogrodźcu, ul. Adama Asnyka 53/1, 59-730 Nowogrodziec, z podanym imieniem i nazwiskiem kandydata, dokładnym adresem zwrotnym, adresem e-mail i numerem telefonu oraz z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu” w terminie do dnia 13 maja 2019 roku do godziny 12.00.
W przypadku nadesłania oferty pocztą do Zakładu Obsługi Szkół w Nowogrodźcu decyduje data wpływu oferty do Zakładu. Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Nowogrodźca.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie odrębnym pismem.

Wszelkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być przez niego podpisane własnoręcznie, a w przypadku kopii posiadać podpisaną przez kandydata klauzulę „potwierdzam za zgodność z oryginałem”, wraz z datą.

Na żądanie organu prowadzącego kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, które przedłożył do konkursu. Ponadto przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego, komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

 

                                                                                                                                                                             Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                                                                    Robert Relich