Drukuj
Odsłony: 2348

Burmistrz Nowogrodźca

ogłasza konkurs

na kandydata na stanowisko

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi

Nowa Wieś 26a, 59-730 Nowogrodziec

          Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, § 2 i § 6   oraz w § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017r., poz.1597).

          Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017r., poz. 1587), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

–  stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

–  stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

–  stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby

   niebędącej nauczycielem,

–  imię (imiona) i nazwisko,

–  datę i miejsce urodzenia,

   –  obywatelstwo,

–  miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.U.E.,  L rok 2016 nr 119 poz. 1 ze zm.)

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu przez następujące podmioty:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Nowogrodźcu, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@nowogrodziec.pl .

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Obsługi Szkół  w Nowogrodźcu, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - januszwyspianski@abi24.eu .

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Zakładu Obsługi Szkół  w Nowogrodźcu, ul. Adama Asnyka 53/1, 59-730 Nowogrodziec, z podanym imieniem     i nazwiskiem kandydata, dokładnym adresem zwrotnym, adresem e-mail i numerem telefonu oraz z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi” w terminie do dnia 29 kwietnia 2019 roku do godziny 12.00.

W przypadku nadesłania oferty pocztą do Zakładu Obsługi Szkół w Nowogrodźcu decyduje data wpływu oferty do Zakładu. Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie   nie będą rozpatrywane.

Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Nowogrodźca.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie odrębnym pismem.

Wszelkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być przez niego podpisane własnoręcznie, a w przypadku kopii posiadać podpisaną przez kandydata klauzulę „potwierdzam za zgodność z oryginałem”, wraz z datą.

Na żądanie organu prowadzącego kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, które przedłożył do konkursu. Ponadto przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego, komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

 

                                                                                                                                                                 (-) Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                                                           Robert Relich