Informujemy, że w dniu 27 lutego 2019 roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Domu Kultury „PROMYK” w Nowogrodźcu, ul. Rynek 20, odbędzie się VII Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z V i VI sesji Rady Miejskiej.
4. Prezentacja założeń inwestycji pn. „Budowa linii 400 kV relacji Mikułowa – Świebodzice”.
5. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami wraz z realizacją uchwał podjętych przez Radę Miejską.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
    1. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu złoża „Maria III-1”’;
    2. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Parzyce;
    3. w sprawie stanowiska do bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości (dz. nr 766/3 obr. Zebrzydowa);
    4. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy i Miasta Nowogrodziec w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat;
    5. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec konsultacji społecznych dotyczących ustalenia części wydatków z budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na rok 2020;
    6. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Nowogrodźcu na 2019 rok;
    7. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Nowogrodźcu na 2019 rok.
8. Wolne wnioski i informacje – sprawy różne.
9. Zakończenie obrad.

Transmisję z obrad Rady Miejskiej będzie można oglądać tutaj >>>transmisja z obrad<<<