BURMISTRZ NOWOGRODŹCA

 

działający na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 450, ze zm.) oraz Programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LX/397/18 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

 OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych poprzez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego w 2019 roku

 

I Rodzaje zadań oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację.
Wsparcie obejmuje zadania w następującym zakresie:

Zadanie nr I w zakresie– wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym:
-prowadzenie szkolenia sportowego i udział drużyn w imprezach i rozgrywkach sportowych organizowanych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie związki sportowe

Planowana wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację w/w zadania           
183 000,00 zł

Zadanie nr II w zakresie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ,w tym:
-organizacja imprez sportowo-turystyczno-krajoznawczych: rajdy, złazy, itp.

Planowana wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację w/w zadania:                          
15 000,00 zł

Zadanie nr III w zakresie - działalności na  rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku
oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:                   .  
-organizacja kolonii, półkolonii, obozów i spotkań realizujących programy profilaktyczno-wychowawcze.

Planowana wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację w/w zadania:                         
32 000,00 zł

<<<Więcej informacji - BIP Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu>>>