Z przyjemnością informujemy Państwa, że wg rankingu dochodów jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, organizowanego corocznie przez czasopismo „Wspólnota”, Gmina Nowogrodziec uplasowała się w 2017 r. na dobrym 96 miejscu (na 590 pozycji w kategorii inne miasta).

W rankingu wzięto pod uwagę zamożność samorządów. Zastosowana metoda obliczenia wskaźników użytych w rankingu jest taka sama jak w roku ubiegłym – pominięto wpływy z dotacji celowych. Uwzględniono tylko dochody własne i otrzymane subwencje. Obliczone w ten sposób dochody podzielono przez liczbę ludności, co dało pożądany wskaźnik.

Całość materiału Bogactwo samorządów Ranking dochodów JST 2017 dostępna tutaj.

Zachęcamy do zapoznania się.