W ramach zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Nowogrodziec” dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, z terenu Gminy Nowogrodziec usunięto 59,26 ton materiałów zawierających niebezpieczny dla zdrowia i życia azbest. Łączna wartość przedsięwzięcia wyniosła 28 070,35 zł, z czego dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu wyniosła 85% , natomiast Gmina poniosła 15% kosztów.

Wyroby zawierające azbest usunięto z 50 nieruchomości z terenu Gminy, zakres zadania obejmował:
- demontaż, transport na składowisko i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych,
- zabezpieczenie, załadunek, transport na składowisko i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest zmagazynowanych na nieruchomościach.

Dziękujemy mieszkańcom za zaangażowanie oraz za udział w tegorocznej edycji, a chętnych zapraszamy do udziału w kolejnych latach trwania programu.