pod akcyzowy


ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. U. 2015, poz. 1340).

PODMIOT UPRAWNIONY DO OTRZYMANIA ZWROTU PODATKU:

Producent rolny - osobę fizyczna, osobę prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o zwrot podatku
2. Faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego.

OPŁATY:
Wniosek zwolniony z opłaty skarbowej.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
1. Decyzja administracyjna.
2. Przekazanie zwrotu podatku w sposób wskazany we wniosku.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
30 dni od dnia złożenia wniosku.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji ustalającej wysokość podatku na dany rok służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jelenie Górze, które należy wnieść w terminie 14 – tu dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Nowogrodźca.

INNE INFORMACJE:

Wniosek o zwrot akcyzy składa się  w terminie:
- od 01 lutego do 28 lutego 2019 wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 01 sierpnia 2018 do 31 stycznia 2019,

- od 01 sierpnia 2019 do 31 sierpnia 2019 wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 01 lutego 2019 do 31 lipca 2019.

W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę.
W przypadku gdy przedmiotem posiadania jest grunt dzierżawiony, należy przedłożyć umowę dzierżawy.
Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego wynikającej z faktur VAT i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego obowiązującej w dniu złożenia wniosku, do wysokości rocznego limitu. Z kolei roczny limit ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego, określonych w ewidencji gruntów i budynków na dzień 1 lutego danego roku jako użytki rolne.


Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:
- do 30 kwietnia 2019 w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
- do 31 października 2019 w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.